Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Otwocku z radością informuje o możliwości uzyskania refundacji kosztów związanych z wyposażeniem lub doposażeniem miejsca pracy. Działanie to jest częścią szerszego projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie otwockim (I)”” i korzysta ze wsparcia funduszy europejskich, konkretnie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027.

Zgłoszenia będą przyjmowane w dniach od 14 do 16 lutego 2024 roku. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i zarejestrowanych w PUP w Otwocku. Pomoc skierowana jest do osób z różnych grup wiekowych i społecznych, w tym młodych osób w wieku 18-29 lat, osób długotrwale bezrobotnych, osób powyżej 50. roku życia, osób z niższym wykształceniem, osób z niepełnosprawnościami oraz kobiet.

Przed przystąpieniem do projektu, każdy kandydat zostanie poddany ocenie umiejętności cyfrowych. W przypadku stwierdzenia braków, osoba bezrobotna zostanie skierowana na specjalistyczne szkolenie „”ECDL BASE””. Maksymalna kwota refundacji wynosi sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia z III kwartału ubiegłego roku. Wnioski można składać osobiście, pocztą lub za pośrednictwem kuriera. Decydująca jest data wpływu wniosku do urzędu. Ważne jest, aby wniosek był wypełniony kompletnie i zgodnie z wytycznymi, bez modyfikacji istotnych elementów dokumentu.

Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z załączonym Regulaminem oraz do składania wniosków na obowiązującym formularzu opracowanym przez PUP w Otwocku. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod numer 22 779 37 14 w. 226.

Oczywiste jest, że projekt ten otwiera nowe możliwości dla osób bezrobotnych w powiecie otwockim, dając nadzieję na lepsze jutro.

Źródło: https://otwock.praca.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024