Rządowy program Polski Ład wprowadza nowe środki mające na celu ochronę dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Wśród nich znajduje się ulga podatkowa przeznaczona dla właścicieli oraz współwłaścicieli nieruchomości zabytkowych. Jest to propozycja skierowana zarówno do osób indywidualnych, jak i członków wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych.

W ramach tej ulgi, podatnicy mogą odliczyć od swojej podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na prace związane z zabytkami. Dotyczy to inwestycji w fundusz remontowy, a także prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku. Dodatkowo, można odliczyć wydatki na zakup zabytku wpisanego do rejestru zabytków, ale nie więcej niż kwota równa 500 zł pomnożona przez liczbę metrów kwadratowych powierzchni użytkowej zabytku, przy czym całkowity limit odliczenia na wszystkie inwestycje nie może przekroczyć 500 000 zł.

Ulga jest dostępna dla podatników opłacających PIT według skali podatkowej, podatku liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obejmuje ona wydatki na wpłaty do funduszu remontowego, prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków. Obejmuje również odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku, pod warunkiem poniesienia wydatków remontowo-konserwatorskich.

By skorzystać z ulgi na fundusz remontowy, należy być właścicielem lub współwłaścicielem zabytku w momencie ponoszenia wydatku oraz posiadać dowód wpłaty. W przypadku prac konserwatorskich, restauratorskich czy robót budowlanych, wymagane jest posiadanie pisemnego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków dla zabytku wpisanego do rejestru, a także faktury dokumentującej wydatki.

Źródło: https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/

Archiwum: luty 2024